2018-10-08

Przyjmowanie i załatwianie spraw w OPN-T

1.       Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie wniosków o przyjęcie do OPNT

 

1.1    Złożenie wniosku aplikacyjnego w wersji papierowej na adres: Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny; 10-683 Olsztyn; ul. Wł. Trylińskiego 2 oraz wersji elektronicznej na adres: sekretariat@opnt.olsztyn.pl.

1.2    Przeprowadzenie oceny formalnej przez pracowników OPN-T. Dopuszcza się przeprowadzenie rozmowy  

kwalifikacyjnej z przedstawicielami Wnioskodawcy (w przypadku braków formalnych wnioskodawca proszony jest o uzupełnienie wniosku).

1.3    Przeprowadzenie oceny merytorycznej oraz wydanie opinii przez Radę Naukową OPN-T. Dopuszcza się przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z  przedstawicielami Rady Naukowej.

         1.4   Decyzja Dyrektora Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

         1.5   Dostarczenie dokumentów dodatkowych do przygotowania umowy najmu, których wykaz zawiera formularz    

                  wniosku aplikacyjnego.

          1.6  Zawarcie umowy najmu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podpisanie przedwstępnej umowy najmu.

 

          Uwaga: Przyjmowanie wniosków odbywa się w sposób ciągły. Wniosek można złożyć każdego dnia (od pon. do pt.

         w godzinach 7.00-15.00)  w sekretariacie OPNT.

 

Załączniki:

1.       Wniosek aplikacyjny

2.       Biznesplan

3.       Klasyfikacja Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej

4.       Wniosek o pomoc de minimis załącznik 1

5.       Wniosek o pomoc de minimis załącznik 2

6.       Wniosek o pomoc de minimis załącznik 3

7.       Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami, składkami wobec ZUS i US

 

Inne dokumenty:

1. Regulamin Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego

2. Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII OLSZTYŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO

3. Regulamin pomocy de minimis

4. Regulamin udzielania dofinansowania rezydentom OPN-T

 

 

2.       Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków

 

2.1    Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierza się wyznaczonemu 

pracownikowi administracji.

2.2    W widocznym miejscu w pomieszczeniach OPNT należy umieścić informację wskazującą miejsce do

przyjmowania skarg i wniosków, jak również miejsce i czas przyjmowania skarżących w sprawach skarg i wniosków.

2.3    Rejestr skarg i wniosków prowadzony jest w formie elektronicznej.

2.4    W rejestrze skarg i wniosków nie odnotowuje się przypadków dotyczących funkcjonowania instalacji technicznych OPNT.

2.5    Wszyscy pracownicy OPNT mają obowiązek natychmiastowego zgłoszenia skarg i wniosków celem zaewidencjonowania w rejestrze skarg i wniosków.

2.6    Odpowiedzi na skargi i wnioski przygotowują właściwi pracownicy stosownie do zakresu realizowanych zadań.

2.7    Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje dyrektor lub jego zastępca.

2.8     Skargi i wnioski mogą być składane w każdej, dogodnej dla wnoszącego formie dozwolonej prawem, w tym ustnie do protokołu.

2.9    Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska/nazwy oraz adresu wnoszącego – złożone anonimowo – podlegają rozpatrzeniu wyłącznie wówczas, gdy uzasadnia to interes społeczny.

2.10   Skargi i wnioski załatwia się bez zbędnej zwłoki.

2.11    Skargi i wnioski wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień powinny być załatwiane najpóźniej w terminie 1 miesiąca od daty wpływu skargi lub wniosku.

Załączniki

  biznesplan_szablon.pdf 274,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  klasyfikacja_oecd.pdf 581,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek_aplikacyjny_opn-t.pdf 416,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  oswiadczenie_o_niezaleganiu.pdf 205,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pomoc_de_minimis-wn...znik_nr_1.pdf 382,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pomoc_de_minimis-za...znik_nr_3.pdf 417,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zalacznik_de_minimi...znik_nr_2.pdf 375,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  regulamin_pomocy_de...-_11.2014.pdf 246,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  regulamin_udzielani...odarczych.pdf 1,39 MB (pdf) szczegóły pobierz
  regulamin_OPNT_z_dn...3-05-2018.pdf 4,23 MB (pdf) szczegóły pobierz
  regulamin_Centrum_T...3-05-2018.pdf 4,2 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się