2015-08-24

Statut OPN-T

UCHWAŁA NR XXXVIII/669/13
RADY MIASTA OLSZTYNA
z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny oraz nadania
statutu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.
128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.
1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281,
Nr149, poz. 887, z 2012 r. Nr 149, poz. 887, poz. 567, poz. 153) w związku z art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr
96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201,
poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 240 poz. 1429, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240 poz. 1429,
z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 01 sierpnia 2013 r. roku tworzy się jednostkę budżetową Olsztyński Park Naukowo-
Technologiczny z siedzibą w Olsztynie.
§ 2. Jednostce budżetowej - Olsztyńskiemu Parkowi Naukowo-Technologicznemu nadaje się Statut
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia za wyjątkiem § 2, który wchodzi w życie z dniem
1 sierpnia 2013 r.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w zakresie określonym w § 2.
WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
Halina Ciunel
Id: 4B42D774-6C10-4AD6-A2F4-ABF3C9A2C75A. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/669/13
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 maja 2013 r.
Statut Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Podstawą działania jest:
1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.
zm.),
2) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),
3) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.),
4) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651,
z późn. zm.),
5) ustawa z dnia 20 grudnia 1997r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236),
6) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielania przez
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 (Dz. U. Nr 70, poz. 604),
7) niniejszy Statut.
2. Siedzibą Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego jest Olsztyn.
3. Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny jest jednostką organizacyjną Gminy Olsztyn działającą
w formie jednostki budżetowej.
4. Ilekroć w przepisach Statutu używa się określenia:
1) OPN-T – należy przez to rozumieć Olsztyński Park Naukowo – Technologiczny,
2) Miasto – należy przez to rozumieć Gminę Olsztyn,
3) Dyrektor – należy przez to rozumieć Dyrektora Olsztyńskiego Parku Naukowo- Technologicznego,
4) Prezydent – należy przez to rozumieć Prezydenta Olsztyna,
5) Skarbnik Miasta – należy przez to rozumieć Skarbnika Miasta Olsztyna,
6) Rada – należy przez to rozumieć Radę Miasta Olsztyna, będącą organem stanowiącym i kontrolnym Miasta
Olsztyna,
7) Rada Naukowa – należy przez to rozumieć Radę Naukową Olsztyńskiego Parku Naukowo-
Technologicznego.
Rozdział 2.
Przedmiot działania OPN-T
§ 2. 1. Przedmiotem działania OPN-T jest realizacja zadań związanych z promowaniem lokalnej
i regionalnej gospodarki oraz poprawą konkurencyjności województwa warmińsko-mazurskiego jako regionu
nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki poprzez wspieranie przedsiębiorczości, innowacji i transferu
technologii, mająca na celu zapewnienie korzystnych warunków do powstania lub rozwoju przedsiębiorstw
prowadzących działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną .
2. Zakres działania OPN-T obejmuje w szczególności:
1) zapewnienie sprzyjających warunków do rozpoczynania działalności gospodarczej, nastawionej w głównej
mierze na wykorzystanie innowacyjnych produktów i technologii oraz rozwijania działalności gospodarczej
dla istniejących już przedsiębiorstw, nastawionych na rozwój innowacyjnych produktów i technologii,
2) działania na rzecz zwiększania absorpcji innowacji wiedzy w przedsiębiorstwach,
Id: 4B42D774-6C10-4AD6-A2F4-ABF3C9A2C75A. Podpisany Strona 1
3) kreowanie i stymulowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami oraz między przedsiębiorcami a sferą
badawczo-rozwojową,
4) promocję postaw innowacyjnych i przedsiębiorczości,
5) stworzenie korzystnych warunków zachęcających potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych do
inwestowania na terenie województwa,
6) stworzenie korzystnych warunków do podejmowania przez absolwentów uczelni wyższych własnej
działalności gospodarczej o charakterze innowacyjnym, jak również do powstawania nowych miejsc pracy,
7) zwiększenie zdolności przedsiębiorstw do tworzenia i wdrażania nowych technologii,
8) działania informacyjne, szkoleniowe i doradcze w zakresie promocji innowacyjności i transferu
technologii, badań naukowych, działalności innowacyjnej, powstawania lub rozwoju przedsiębiorstw
prowadzących badania naukowe, prace rozwojowe lub działalność innowacyjną,
9) wsparcie w pozyskiwaniu środków finansowych, w tym funduszy unijnych,
10) uczestnictwo we wspólnych projektach dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych,
11) zarządzanie budynkami OPN-T poprzez wynajem nieruchomości lub infrastruktury technicznej,
wyposażenia dla firm wykorzystujących nowoczesne technologie oraz podmiotów zewnętrznych
świadczących usługi około biznesowe,
12) obsługę techniczną i administracyjną obiektów, lokali, infrastruktury, wyposażenia i urządzeń,
wykorzystywanych na potrzeby przedsięwzięć innowacyjnych,
13) najem nieruchomości, wyposażenia lub infrastruktury technicznej do celów prowadzenia badań
naukowych, prac rozwojowych lub działalności innowacyjnej,
14) pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej,
15) zarządzanie zasobami materialnymi i niematerialnymi OPN-T oraz zapewnienie ich rozwoju.
16) prowadzenie gospodarczej działalności telekomunikacyjnej.
Rozdział 3.
Organizacja OPN-T
§ 3. 1. OPN-T kieruje oraz reprezentuje na zewnątrz Dyrektor.
2. Dyrektor działa na podstawie udzielonych mu przez Prezydenta pełnomocnictw oraz na podstawie planu
finansowego.
3. Dyrektor jest zatrudniany w trybie przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.
4. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Księgowego oraz komórek
organizacyjnych/działów OPN-T.
5. Dyrektor podejmuje decyzje w formie wewnętrznych zarządzeń, dyspozycji, regulaminów, instrukcji
oraz poleceń służbowych.
6. Dyrektor jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w OPN-T pracowników.
7. Szczegółowe zasady organizacji OPN-T, strukturę organizacyjną OPN-T, podział czynności
i odpowiedzialności zatrudnionych osób określa Regulamin organizacyjny OPN-T.
8. Regulamin organizacyjny OPN-T ustala Dyrektor po uprzednim zaakceptowaniu przez Prezydenta.
9. Przy OPN-T działa Rada Naukowa.
Rozdział 4.
Gospodarka finansowa OPN-T
§ 4. 1. Podstawą gospodarki finansowej OPN-T jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.
2. OPN-T pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta, a uzyskane dochody odprowadza na
rachunek dochodów budżetu Miasta.
3. Prowadzenie dokumentacji finansowo - księgowej odbywa się zgodnie z przepisami o gospodarce
finansowej jednostek budżetowych.
Id: 4B42D774-6C10-4AD6-A2F4-ABF3C9A2C75A. Podpisany Strona 2
4. Prowadzenie sprawozdawczości i innych dokumentów rozliczeniowych odbywa się zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami Skarbnika Miasta.
5. OPN-T prowadzi odrębny rachunek bankowy.
6. Majątek znajdujący się w zasobie OPN-T stanowi własność Miasta Olsztyna.
Rozdział 5.
Mienie OPN-T
§ 5. 1. OPN-T zostaje wyposażony przez Miasto Olsztyn w mienie niezbędne do realizacji celów
statutowych.
2. Dyrektor decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych, w które
wyposażona jest jednostka, przy zachowaniu wymogów przewidzianych przepisami prawa.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 6. Zmiany niniejszego statutu są dokonywane na podstawie uchwały Rady.
Id: 4B42D774-6C10-4AD6-A2F4-ABF3C9A2C75A. Podpisany Strona 3

Załączniki

  UCHWAŁA NR XXXVIII...atut OPNT.pdf 191,18 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się